Qualitat i acreditacions

L'activitat de la Clínica NovAliança està centrada en el pacient i aglutina tots els seus recursos humans i materials en l'objectiu de prestar una assistència d'excel·lència.

La qualitat és un element transversal a totes les línies estratègiques de la Clínica i vertebra el conjunt de la seva activitat assistencial i de suport. La qualitat a la Clínica NovAliança és responsabilitat de cada professional, cadascú en el seu àmbit de treball, en forma de compromís professional i ètic inexcusable. Els instruments bàsics de la qualitat són la millora contínua, la innovació i la gestió sostenible.

La Política de la Qualitat estableix els següents tres grans principis, que es concreten a través del Pla de Qualitat i del Pla de Seguretat del Pacient, i que inclouen tots els processos i nivells assistencials de la Clínica:

  • Donar la millor resposta possible a les expectatives i necessitats dels nostres clients
  • Fomentar la màxima participació i coresponsabilitat de tots els professionals
  • Generar el màxim nivell de confiança a través d'una comunicació d'excel·lència.

El desenvolupament d'aquests principis es fa en un entorn conceptual de millora contínua, i avaluació contínua de resultats.

A més, la Clínica NovAliança pertany al Sistema Sanitari Integral d'utilització Publica de Catalunya (SISCAT), essent-ne a Lleida la única clínica privada que en forma part. El SISCAT és garantia d'optimització de les infraestructures existents, consolidació de les aliances estratègiques entre proveïdors, així com del continu i la integració assistencials, elements tots ells que formen part de l'acreditació sanitària de què disposa la Clínica NovAliança atorgada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.