Sobre MI NovAliança

Comissions i comités

 • Comissió de Docència i Formació

  Col·labora en la gestió i l'elaboració del Pla de Formació anual del centre a partir de les línies estratègiques traçades i de les necessitats detectades.

  La Comissió de Docència i Formació coordina l'oferta docent del centre amb els contractes de col·laboració amb la Universitat de Lleida per estudiants de Grau d'Infermeria i de Grau de Medicina; conveni amb la Universitat de Vic.

  Té com objectiu garantir un alt nivell de qualitat dels programes formatius de tots els professionals sanitaris que desenvolupen els seus programes en la Clínica NovAliança.

 • Comissió d’Infeccions i Higiene

  Aquesta comissió s'encarrega de realitzar el seguiment i vigilància epidemiològica activa i continuada per contribuir a reduir les taxes d'infecció hospitalària. També li correspon promoure les pràctiques de millora de l'atenció de la salut en la lluita contra la infecció a tots els nivells de la organització.

  La Clínica participa en el programa VINCAT del Servei Català de la Salut que estableix un sistema de vigilància unificat de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya.

  Des de l'any 2018 participa en el programa PREVINQ-CAT. Aquest programa és uns iniciativa del Departament de Salut i del programa VINCAT la finalitat del qual és assolir una reducció significativa de les infeccions quirúrgiques en els hospitals de Catalunya amb l'aplicació de les mesures de més impacte.

 • Comissió de Farmàcia Terapèutica

  Aquesta comissió té per objecte garantir l'ús correcte dels medicaments, avalua i aprova la introducció de nous fàrmacs; elabora, actualitza i difon la Guía Farmacoterapèutica que recull els medicaments que seran dispensats en el centre en base a criteris documentats de seguretat, eficàcia i cost. Promou la farmacovigilància amb la prevenció, detecció i comunicació d'errors de medicació.

 • Comissió Quirúrgica

  La comissió coordina el bon funcionament de l'àrea quirúrgica per garantir la qualitat dels procediments amb la màxima eficiència i eficàcia. Supervisa la programació setmanal,  unifica circuits i la gestió preparatòria.

 • Comissió d’Arxius i Històries Clíniques

  És l'encarregada de la gestió documental única com eina fonamental per disminuir la variabilitat clínica, aconseguint que la documentació clínica dels pacients contingui la suficient informació per identificar-lo, recolzar el diagnòstic, justificar el tractament i especificar clarament els resultats, de manera que el procés assistencial pugui ser continuat sense problemes per personal diferent al que el va iniciar; o el que és el mateix, garantir la qualitat de les històries clíniques.

  Unifica criteris per l'elaboració, implantació i difusió de qualsevol document.

  Vetlla per la qualitat  de la Historia Clínica i la confidencialitat de les seves dades.

 • Comissió de Bioètica

  És una comissió consultiva es constitueix com un instrument d'anàlisi i assessorament, per elaborar criteris d'actuació entre els possibles conflictes ètics que es produeixen durant la tasca assistencial, partint de valors socialment acceptats, des d'una perspectiva multidisciplinària, plural i independent.

  Té un paper assessor vetllant per la protecció dels drets del pacient amb tolerància, respecte i confidencialitat.

  La comissió promou la qualitat del contingut dels consentiments informats  i revisa els documents que presentin implicacions ètiques.

  Realitza protocols d'actuació davant situacions clíniques que plantegen problemes ètics.

 • Comissió de Residus

  La comissió fa el seguiment de la correcta aplicació de la normativa de gestió de residus. Vetlla per la formació del personal en aquesta mataria.

 • Comissió de Gestió de Queixes i Reclamacions

  La Comissió té com objectiu analitzar els inputs per la millora: reclamacions, queixes i no conformitats, així com resultats de les enquestes de satisfacció, i generar accions de millora.

  Contempla els aspectes de l'assistència, el tracte, la informació, l'organització, els tràmits, l'hoteleria, l'habitabilitat, el confort, la documentació i d'altres aspectes, com a conseqüència de l'atenció sanitària rebuda.

  El sistema d'avaluació de la satisfacció que disposa la clínica, l'OPINAT, permet obtenir el feedback dels usuaris a temps real i donem veu al pacient i acompanyants amb la notificació telemàtica de les incidències i reclamacions.

  L'anàlisi dels resultats ens permet implantar millores per assolir l'excel·lència en qualitat assistencial.

 • Comissió d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones

  Vetlla per aconseguir que la igualtat d'oportunitats entre homes i dones a la Clínica sigui una realitat.

  El seu compromís a fi de vetllar per l'establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com impulsar i fomentar mesures per aconseguir la igualtat real.

 • Comissió per la Seguretat del Pacient

  Té com a finalitat impulsar i difondre la cultura de seguretat; identificar, analitzar i difondre els riscos sanitaris i proposar mesures de prevenció, eliminació o minimització dels regs sanitaris. Així mateix, s'encarrega de facilitar la implicació dels pacients en el seu procés assistencial i de difondre i impulsar les mesures institucionals de seguretat clínica del pacient.

  La comissió s'encarrega de la gestió activa del risc i la resposta ràpida davant qualsevol incident amb el compromís amb el pacient basat en la transparència.

  La Clínica a través d'aquesta comissió participa en els programes de seguretat clínica dins l'Aliança per la Seguretat dels Pacients a Catalunya com la prevenció de caigudes, identificació inequívoca del pacient, prevenció t'ulceres de decúbit, gestió d'esdeveniments adversos relacionats amb fàrmacs.

 • Comissió de Salut Laboral

  Aquesta comissió s'encarrega de regular de forma periòdica les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • Comissió de Mortalitat

  Aquesta comissió supervisa les dades estadístiques i fa una anàlisi crítica i objectiva de la mortalitat i morbilitat hospitalària. Proposa accions de millora de caràcter correctiu i preventiu.

 • Comissió Transfusional

  El comitè transfusional vetlla per la correcta utilització de la sang i dels seus components elaborant guies clíniques per la correcta utilització dels components sanguinis així com la formació continuada del personal segons normativa establerta pel banc de sang i teixits de Catalunya òrgan pel qual  el centre està acreditat i auditat.